نوامبر 2019

مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

About Cold-Formed Steel Framing

About Cold-Formed Steel Framing:  Simple, Safe and Strong Cold-formed steel framing offers architects, builders and specifiers a range of features and benefits that all contribute to shorter construction times, lower material costs, safer structures, and faster revenue generation.  Steel is strong, safe, durable, versatile and cost-effective.  Steel has the exceptional environmental advantage of being highly recycled and infinitely recyclable.  Steel is tough and does not rot, spawl, split or absorb moisture and is resistant to pests unlike other building materials.… ادامه »About Cold-Formed Steel Framing

مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

فرایند طراحی معماری

در فرایند طراحی معماری، معمار با شناخت مساله و موضوع طراحی، شروع به جمع‌آوری اطلاعات در مورد موضوع طراحی می‎کند. سپس بعد ازتحلیل و تکمیل اطلاعات، برنامه ریزی و سپس شروع به ایده‌ پردازی می‎کند. این ایده ‎ها با توجه به عوامل زیادی از جمله اطلاعات و گرایش های  فکری معمار و … متفاوت است. پس از ارائه ایده‎ های اولیه، معمار ماکت ایده‎ها را می ‎سازد و در اصطلاح اتود می‎زند و در ادامه پس از ارزیابی و جمع‎بندی… ادامه »فرایند طراحی معماری