پروژه های غیر مسکونی

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه شخصی، آزمایشگاه (میرداماد)

سال تولید و اجرا:          1397

متراژ ساخت:                160 مترمربع

نحوه همکاری:              صفر تا صد پروژه

آزمایشگاه مسعود سازه ال اس اف
سازه lsf، سازه ال اس اف
سازه lsf، سازه ال اس اف
سازه LSF/سازه سبک
تولید و اجرای lsf

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه دولتی، (قیطریه)

سال تولید و اجرا:          1398

متراژ ساخت:                160 مترمربع

نحوه همکاری:              صفر تا صد پروژه

پروژه ال اس اف
پروژه اجرا شده ال اس اف
پروژه سازه ال اس اف
سازه سبک فولادی ال اس اف
پروژه با سازه ال اس اف

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه بیمارستان، (شریعتی)

سال تولید و اجرا:          1397

متراژ ساخت:                2700 مترمربع سطح دیوار

نحوه همکاری:              دیوارهای ال اس اف بلوک B

پروژه بیمارستان سازه ال اس اف
ساخت دیوار و سقف با سازه ال اس اف
سازه lsf
ساخت دیوار با سازه ال اس اف
بیمارستان شریعتی

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه دولتی/ بیمارستان، (ظفر)

سال تولید و اجرا:         1396

متراژ ساخت:               130 مترمربع اضافه بنا

                               3700 مترمربع سطح دیوار 

نحوه همکاری:              سازه دیوار/ سفت کاری/ پوشش ها

پروژه سازه ال اس اف/ بیمارستان نور
سازه ال اس اف
ساخت بیمارستان
مجری سازه ال اس اف
تولید سازه ال اس اف

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه دولتی

سال تولید و اجرا:         1396

متراژ ساخت:               مترمربع

نحوه همکاری:          پوشش خارجی و کناف داخلی

پروژه غیر مسکونی با سازه ال اس اف
سازه lsf
سازه lsf
سازه ال اس اف

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه دولتی

سال تولید و اجرا:         1398

متراژ ساخت:               390 مترمربع

نحوه همکاری:         ساخت سازه

سازه lsf پروژه دولتی
سازه ال اس اف کانادایی/نیوزلندی
ال اس اف به سبک کانادایی
سازه سبک ال اس اف
پروژه دولتی سازه ال اس اف